Pendifin 400 SC

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení plevelů jednoletých jednoděložných a plevelů jednoletých dvouděložných v kukuřici, ozimých obilninách (ozimá pšenice, ozimý ječmen, tritikale), hrachu, slunečnici, cibuli, česneku, póru, sóji, fazolu, mrkvi, petrželi, ve výsadbách rajčat, celeru, košťálové zeleniny, tabáku, jahodníku, v ovocných sadech (jádroviny, peckoviny), révě vinné, v travách na semeno, lupině a k inhibici bočních výhonů tabáku.

účinná látka
400 g/l pendimethalin
balení
4 x 5 l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

PENDIFIN 400 SC inhibuje počáteční růst a vývoj klíčících citlivých druhů rostlin. Zasažené rostliny hynou krátce po vyklíčení nebo vzejití. PENDIFIN 400 SC hubí široké spektrum jednoletých plevelů, nepůsobí na vytrvalé plevele.

PENDIFIN 400 SC může být také použit při časně postemergentní aplikaci, kdy jednoděložné plevele jsou maximálně v růstové fázi 1,5 listu a dvouděložné plevele max. ve fázi 1 páru pravých listů. Na plevele v pokročilejší růstové fázi již PENDIFIN 400 SC nepůsobí.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/hapoznámka
kukuřice setáplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté 3,3–4,1před setím nebo preemergentně do 2 dnů po zasetí
sója luštinatáplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté3,3–4,1 před setím
jahodník ananasový - výsadbyplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté3,3–4,1před vzejitím plevelů na jaře nebo před výsadbou
pšenice ozim, ječmen ozim, tritikale ozimplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté3,3–4,1preemergentně do 2 dnů po zasetí nebo postemergentně BBCH 13–21
hrách setýplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté4,1preemergentně do 3 dnů po zasetí
slunečnice ročníplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté5,0před setím se zapravením
celer, rajčeplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté3,3–4,12–3 dny před výsadbou
cibule ze sazečky, česnekplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté3,3–4,1preemergentně
cibule z výsevu, pórplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté3,3–4,1preemergentně do 2–3 dnů po zasetí
fazol, mrkev, petrželplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté3,3–4,1preemergentně do 2–3 dnů po zasetí
ovocné sady (jádroviny, peckoviny)plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté4,1–5,0na jaře před vzejitím plevelů
réva vinnáplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté4,1–5,0na jaře před vzejitím plevelů
bojínek luční, jílek jednoletý, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava ovčí, lipnice luční, metlice trsnatá, ovsík vyvýšený, poháňka hřebenitá, psárka luční, psineček tenký, srha laločnatá, trojštět žlutavý - množitelské porostyplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté3,3–4,1 od BBCH 14
lupina bílá, lupina žlutáplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté3,3–4,1preemergentně do 3 dnů po zasetí
tabák virginskýplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté1%od BBCH 59
tabák virginský, zelenina košťálováplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté3,3–4,12 dny před výsadbou tabáku, 2-3 dny před výsadbou zeleniny
registrované spektrum účinnosti

Citlivé jednoděložné plevele:
psárka polní, chundelka metlice, rosička krvavá, ježatka kuří noha, proso vláknité, proso obecné, lipnice obecná, béry, čirok halepský ze semene.

Citlivé dvouděložné plevele:
mračňák theophrastův, hlaváček letní, nepatrnec rolní, laskavce, drchnička rolní, rmeny, lebeda rozkladitá, kokoška pastuší tobolka, vesnovka obecná, ostrokvět chudokvětý, hulevníkovec lékařský, merlíky, zemědým lékařský, svízele, hluchavky, bažanka roční, heřmánky, pomněnka rolní, mák vlčí, rdesna, šrucha zelná, pryskyřníky, ohnice polní, hořčice rolní, lilek černý, mléč, ptačinec žabinec, vratič obecný, kopřiva žahavka, rozrazily, violka rolní.

aplikační poznámky

V kukuřici: za sušších podmínek účinnost přípravku příznivě ovlivňuje mělké zapravení do půdy do hloubky 2–3cm lehkými branami.
V ozimých obilninách se PENDIFIN 400 SC aplikuje do 2 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. PENDIFIN 400 SC se může aplikovat také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, tj. BBCH 13–21, tj. 3. list až 1. odnož, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1–2 listů. Při předpokládaném výskytu psárky rolní, svízele přítuly a heřmánkovce přímořského lze k dosažení dobré účinnosti použít PENDIFIN 400 SC preemergentně v dávce 4,1 l/ha.
V hrachu, fazolu, mrkvi a petrželi se PENDIFIN 400 SC používá preemergentně do 2–3 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny.
Ve slunečnici a v sóji je nejvhodnější použití zejména za sušších podmínek, aplikace před setím s následným mělkým zapravením.
V póru a cibuli seté se PENDIFIN 400 SC aplikuje po zasetí až do doby těsně před vzejitím. Jedním z předpokladů dobré účinnosti je dobře připravená půda bez hrud a dostatečná půdní vlhkost.
U cibule ze sazečky a v česneku se aplikuje po výsadbě před vzejitím. PENDIFIN 400 SC je možno použít i po vzejití cibule a česneku, které musí mít vytvořeny minimálně 2,5–3 listy.
Ve výsadbách jahodníku je nejvhodnější termín aplikace na jaře před vzejitím plevelů nebo před výsadbou jahodníku s mělkým zapravením do půdy. 
Ve výsadbách rajčat a celeru se aplikuje 2–3 dny před výsadbou. Za sušších podmínek je vhodné provést po aplikaci mělké zapravení. Neaplikujte do celeru, kde se předpokládá konzumace natě!
Ve výsadbách košťálové zeleniny se PENDIFIN 400 SC aplikuje 2–3 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy.
Ve výsadbách tabáku se provádí aplikace 2 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy. PENDIFIN 400 SC může být také použit k ničení pazochů u tabáku. PENDIFIN 400 SC ničí mladé úžlabní pupeny (pazochy), aniž by poškozoval starší listová pletiva. počáteční aplikace u rostlin s plně vyvinutými listy se provádí po objevení se prvních květů. druhá aplikace je vhodná jen u rostlin s velmi bujným růstem, dříve než délka pazochů překročí 1 cm.
V travách na semeno se provádí výhradně postemergentní aplikace na dobře vyvinuté trávy. Pro zajištění dobré účinnosti na chundelku metlici a lipnici roční se nejlépe osvědčuje aplikace v září.
V lupině bílé a lupině žluté se přípravek aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí.
V sadech jádrovin a peckovin, ve vinicích se PENDIFIN 400 SC aplikuje brzy zjara před vzejitím plevelů.

Růstová fáze plevelů při aplikaci:
jednoděložné plevele – max. BBCH 11, tj. první list rozvinutý
dvouděložné plevele – max. BBCH 12, tj. 2 pravé listy
Mělké zapravení přípravku do půdy (2–3 cm) zvyšuje účinnost především za sušších podmínek na prosovité trávy.
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Při aplikaci na lehkých půdách je nutné použít dávkování přípravku na spodní hranici uvedeného rozmezí.
Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1%, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Následné plodiny:
Jako následné plodiny lze pěstovat pšenici ozimou a ječmen ozimý, a to za 120 dnů po aplikaci přípravku a po orbě do hloubky min. 20 cm. po dobu 12 měsíců od aplikace se nesmějí pěstovat cukrovka, červená řepa a salát.
Citlivost odrůd následně pěstovaných plodin je nutné konzultovat s držitelem povolení!

Náhradní plodiny:
Nelze vyloučit poškození následných plodin.

dávka vody
400 – 600 l/ha
mísitelnost

Herbicid PENDIFIN 400 SC je mísitelný s běžně používanými registrovanými herbicidy.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySPe3Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě . (platí pro aplikaci do fazolu, rajčat, lupiny, kukuřice, jahodníku, sóji, hrachu, tabáku, košťálové zeleniny, mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, póru, ovocných sadů, vinné révy, slunečnice a trav).
Riziko pro vodní organismySPe3Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě . při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m. (Platí pro aplikaci do ozimých obilovin).
Riziko pro vodní organismySPe2Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě . při 50%, 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na vodní organismy na 4 m. (Platí pro aplikaci do ozimých obilovin).
Riziko pro vodní organismySPe2Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na svažitých pozemcích (se sklonem větším než 3 stupně), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod méně než 20 m. (Platí pro aplikaci do fazolu, rajčat, lupiny, kukuřice, jahodníku, sóji, hrachu, tabáku, košťálové zeleniny, slunečnice, ozimých obilovin).
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest).
Riziko pro necílové rostlinySPe3Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5m od okraje ošetřovaného pozemku.
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů povrchové vody.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz