Topkat

Selektivní postřikový herbicid ve formě suspoemulze k hubení dvouděložných jednoletých plevelů v porostech cukrovky a krmné řepy.

účinná látka
333 g/l dimethenamid-P, 167 g/l chinmerak
balení
4 x 5 l kanystr HDPE
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
suspoemulze
působení přípravku

Přípravek Topkat je herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v porostech cukrovky a krmné řepy. Dimethenamid-P je přijímán především prostřednictvím koleoptyle trav a dále kořeny a nadzemními částmi dvouděložných rostlin při klíčení a vzcházení. Chinmerak působí jako systemický půdní a listový herbicid. Je snadno přijímán jak kořeny, tak nadzemními částmi citlivých plevelů. Látka inhibuje vývoj citlivých rostlin. Po přijetí látky je růst nadzemních i podzemních částí následně zpomalen a listy vykazují epinastii (ohyb listu v důsledku rychlejšího růstu jeho horní části). v rostlinách dochází rovněž k narušení vodního režimu a jsou pozorovány příznaky stárnutí.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Cukrovka, řepa krmnáježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté0,3–0,6ATpostemergentně do 12 BBCH; opakovaná aplikace, max. 1,5 l/ha za sezónu
registrované spektrum účinnosti

Citlivé plevele: tetlucha kozí pysk, ježatka kuří noha, svízel přítula, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, ptačinec prostřední
Méně citlivé plevele: moračina větší

aplikační poznámky
Plodina Dávka vody l/ha Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
Cukrovka, řepa krmná 150–300 postřik 3x min. 7 dnů

Cukrovka a krmná řepa

Aplikujte ve třech následných postřicích vždy na novou vlnu plevelů. Plevele by měly být maximálně do fáze 2 pravých listů (BBCH 12).
1.  aplikace od plně vyvinutých děložních listů řepy (BBCH 10) v dávce 0,3 l/ha.
2.  aplikace od 2 pravých listů řepy (BBCH 12) v dávce 0,6 l/ha.
3.  aplikace od 5 pravých listů řepy (BBCH 15) v dávce 0,6 l/ha.

Aplikujte maximálně do fáze 8 pravých listů řepy (BBCH 18). Interval mezi aplikacemi: minimálně 7 dnů.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost a kvalitně připravená půda bez hrud s drobtovitou strukturou. Na půdách svyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.
Vyhněte se překrývání postřikových pásů.

dávka vody
150 - 300 l/ha
mísitelnost

Herbicid Topkat je mísitelný s registrovanými herbicidy a listovými hnojivy.

omezující údaje
Bezpečnostní opatřeníDOVzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - Strukturovaná data v tabulce č.2
Riziko pro životní prostředíSPe1Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chinmerak vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.
Ochranná pásma vodOP II.st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Cukrovka, krmná řepa 4 4 4 4
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz