Mertil

Selektivní postřikový preemergentní a postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v pšenici ozimé, ječmeni ozimém, tritikale ozimém a žitu ozimém.

účinná látka
200 g/l diflufenikan, 400 g/l flufenacet
balení
4 x 5 l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

Přípravek MERTIL je určen pro premergentní a postemergentní aplikaci k ničení většiny jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů. MERTIL je kombinovaný herbicid, obsahující dvě navzájem se doplňující účinné látky diflufenikan a flufenacet. Účinkuje na klíčící, vzcházející i vzešlé plevele v časných vývojových stadiích.

Účinná látka flufenacet patří do chemické skupiny oxyacetamidů a účinkuje jako inhibitor dělení buněk. Inhibice je důsledkem úplného blokování dělení buněk v kořenových a růstových meristematických dělivých pletivech. Jejich nový růst je inhibován a dlouživá pletiva mohou být deformována. Flufenacet je přijímán hlavně kořenovým systémem a hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylémem do růstových vrcholů. Flufenacet je účinný především na trávy, ale také na řadu běžných dvouděložných plevelů.

Účinná látka diflufenikan je inhibitor fotosyntézy. Účinná látka blokuje tvorbu chlorofylu a vyvolává typické symptomy vybělení, což u citlivých plevelů vede k odumírání během několika málo týdnů. Účinná látka blokuje biosyntézu karotenoidů v chloroplastech. Diflufenikan vytváří na povrchu herbicidní film, v kterém přicházejí klíčící rostliny do kontaktu s účinnou látkou, která je přijímána především hypokotylem a děložními listy. Sekundárně je přijímána kořeny i listy. 

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale oziméplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté 0,6ATod BBCH 10 do BBCH 21
Pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale oziméplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté 0,6ATod BBCH 00 do BBCH 09, preemergentně
Pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale oziméplevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté 0,3ATpreemergentně a postemergentně, do BBCH 24 aplikace opakovaná, do celkové dávky 0,6 l/ha
registrované spektrum účinnosti

Citlivé plevele – chundelka metlice, lipnice roční, svízel přítula, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, rozrazily, violka rolní, mák vlčí, řepka olejka – výdrol.
Méně citlivé plevele – psárka polní (spolehlivě hubí pouze v dávce 0,6 l/ha).

upřesnění použití

0,6 l/ha: postemergentně na podzim

Plevele citlivé: chundelka metlice, lipnice roční, svízel přítula, plevele heřmánkovité, mák vlčí, ptačinec žabinec, rozrazily, violka rolní, řepka olejka-výdrol

Plevele méně citlivé: psárka polní

NEBO

0,6 l/ha: preemergentně na podzim

Plevele citlivé: chundelka metlice, lipnice roční, ptačinec žabinec, plevele heřmánkovité, rozrazily, violka rolní, kakosty

Měně citlivé: psárka polní, chrpa modrá, svízel přítula, řepka olejka-výdrol

NEBO

2x 0,3 l/ha: preemergentně a postemergentně, podzim-jaro

Plevele citlivé: Lipnice roční, chundelka metlice, ptačinec žabinec, plevele heřmánkovité, rozrazily, svízel přítula, violka rolní, kakosty

Plevele méně citlivé: Psárka polní, zemědým lékařský, řepka olejka-výdrol

 

Osivo musí být dostatečně zakryto půdní vrstvou.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Vliv na zpracování prostřednictvím transformačních procesů ozimých obilnin konzultujte s držitelem povolení.

 Následné plodiny:

Po sklizni plodin ošetřených na podzim nebo na jaře lze pěstovat obilniny (včetně pšenice, ječmene, žita a triticale), hořčici a rajčata, bez omezení.

Po orbě do hloubky nejméně 20 cm lze pěstovat oves, špenát, okurku, cukrovou řepu a řepku olejku.

Trávy včetně jílků by neměly být pěstovány v sezóně, která následuje po aplikaci přípravku.

 Náhradní plodiny:

Jako náhradní plodiny lze pěstovat obilniny (včetně pšenice, ječmene, žita a triticale), hořčici a rajčata, bez omezení. Špenát lze vysévat po 50 dnech od aplikace přípravku, okurku a řepku olejku po 100 dnech, cukrovou řepu po 300 dnech. Po orbě do hloubky nejméně 20 cm lze ihned pěstovat oves, špenát, okurku, řepku olejku a cukrovou řepu; salát a cibuli lze pěstovat za 100 dní po aplikaci přípravku.

 Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, ani oseté pozemky, nebo pozemky určené k setí.

 Ozimé žito: Nepoužívejte v množitelských porostech.

dávka vody
200 – 400 l/ha
mísitelnost

Mertil je mísitelný s fungicidy, insekticidy, růstovými regulátory a listovými hnojivy.

omezující údaje
Bezpečnostní opatřeníDOOchranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než a) 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel, přičemž současně platí požadavek na použití protiúletových komponent nebo b) 10 metrů.
Riziko pro vodní organismySPe3Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - strukturovaná data jsou uvedena v tabulce č.2
Riziko pro vodní organismySP1SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Plodiny bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% svažitý pozemek ≥ 30
ochranná vzdálenost [m] vegetační pás [m]
Ječmen, pšenice,
tritikale, žito
4 4 4 4 NELZE 20
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz