Kaput Green

Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou, určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, lesních kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.

účinná látka
360 g/l glyfosát (ve formě IPA soli 480 g/l)
balení
5 l, 20 l a 1 000 l
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
rozpustný koncentrát
působení přípravku

Kaput Green je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně jen zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozváděn do celé rostliny . Touto translokací se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny plevele vzešlé ze semen. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena plevelů.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Orná půda – strništěplevele jednoleté, plevele vytrvalé2–8ATpo sklizni, max 1x
Ovocné sadyplevele jednoleté, plevele vytrvalé2–835max 1x
Viniceplevele jednoleté, plevele vytrvalé2–835max 1x
Nezemědělská půda, železniceplevele jednoleté, plevele vytrvalé2–8 ATmax 1x
Lesní školky smrku a borovice lesníplevele jednoleté, plevele vytrvalé1–2 %ATmax 1x
Jehličnany mladé výsadbynežádoucí dřeviny1,5 %ATpostřik s kryty, max 1x
Lesní hospodářstvípotlačení pařezové výmladnosti listnáčů15%ATnátěr, max 1x
aplikační poznámky

Přípravek se aplikuje maximálně 1x za vegetační sezónu .
Kaput Green může být aplikován jako neselektivní systémový herbicid k hubení jednoletých a víceletých plevelů v:
1. sadech, vinicích, na strništích a nezemědělských plochách a železnicích k hubení:
a) jednoletých plevelů v dávce 2–3 l/ha
b) víceletých plevelů a to v závislosti na druhu v dávce:
8–9 l/ha k hubení troskutu prstnatého (Cynodon dactylon), když plevel dosáhne výšky 15–20 cm; 6–8 l/ha k hubení svlačce rolního (Convolvulus arvensis) v době květu;
6–7 l/ha k hubení ostružiníku (Rubus spp.) v září a říjnu;
4 l + 1 l/ha v dělené (split) aplikaci k hubení šáchoru hlíznatého (Cyperus rotundus) v době květu; 3,5-5 l/ha k hubení čiroku halepského (Sorghum halepense) ve fázi metání, pcháče osetu (Cirsium arvense), šťovíku kadeřavého (Rumex crispus), šťovíku tupolistého (Rumex obtusifolius) a pelyňku černobýlu (Artemisia vulgaris), když plevel dosáhne 40 cm a pampelišky lékařské (Taraxacum officinalis).
2,5- 3,5 l/ha k hubení pýru plazivého (Elytrigia repens), když dosáhne výšky 25–30 cm .
uvedené dávkování používejte při spotřebě vody 100–200 l na ha.

2. lesním hospodářství
a)
 v lesních školkách smrku a borovice lesní k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů: v době vegetačního klidu sazenic (po vyzrání letorostů) v 1 % koncentraci při použití 400 l vody na hektar s tím, že se ošetřuje celá plocha, nebo v době aktivního růstu sazenic v 2 % koncentraci, při použití 400 l vody na hektar s tím, že postřik se provádí mezi řádky sazenic a povinně se používá ochranný kryt .
b)  v mladé výsadbě jehličnanů k hubení nežádoucích listnatých dřevin v 1,5 % koncentraci při použití 500 l vody na hektar s tím, že postřik se provádí mezi řádky sazenic a povinně se používá ochranný kryt .
c)  k hubení kořenových výrůstků a výhonků z pařezů listnatých stromů (dub, habr a buk) v 15 % koncentraci, nátěrem řezných ploch ihned po posekání, od května do prosince. K úplnému zničení kořenů a oddenků hluboko kořenících vytrvalých plevelů by ošetřovaná plocha neměla být kultivována alespoň 60 dní před a 28 dní po postřiku.

Při aplikaci v sadech a vinicích nesmí přípravek zasáhnout zelené části rostlin. Postřik provádějte pod nízkým tlakem. Přípravek Kaput Green se nesmí používat v sadech mladších než dva roky a vinicích mladších než čtyři roky. Přípravek může být fytotoxický při zasažení listů nebo zelených částí ošetřovaných rostlin. Přímý postřik a/nebo případný úlet postřikové mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty!

Absentující riziko – přípravek není určen do množitelských porostů. Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

mísitelnost

Kaput Green je mísitelný se smáčedlem Gondor.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro necílové rostlinyDOAplikační dávka 7,5 a 8 l přípravku/ha (~2700 a 2880 g úč .l ./ha): SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku . při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m, při 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná .
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů povrchové vody pro aplikační dávku nad 2 l přípravku/ha.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz