Kaput Harvest TF

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou, určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, v hrachu, v bobu, ve lnu setém (olejném), v cibuli, v póru, v cukrovce, ve vodnici, v tuřínu, v chřestu, v obilninách, v řepce olejce, v hořčici, v lesních kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace na veřejně přístupných plochách a ostatních plochách.

účinná látka
360 g/l glyfosát
balení
1 l, 5 l a 20 l
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby .
formulace
rozpustný koncentrát
působení přípravku

Kaput Harvest TF je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení vytrvalých podzemních částí víceletých plevelů. Současně se zničí všechny vzešlé semenné plevele. Přípravek není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání a zhnědnutí zasažených rostlin .

Předpokladem úspěšného hubení plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době postřiku, aby byl zabezpečen co nejvyšší příjem účinné látky rostlinami. Nejúčinnější jsou ošetření prováděnáv době, kdy rostliny jsou v plném růstu. V závislosti na klimatických podmínkách se plný účinek projeví během 10–14 dnů. Za chladu a sucha se příznaky mohou projevit později . účinek se zvětšuje vyšší intenzitou světla a relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po aplikaci snižuje účinek. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku. Vždy zamezit zasažení zelených částí kulturních rostlin, ať už přímým postřikem nebo úletem postřikové mlhy! přímý postřik a případný úlet postřikové mlhy nesmí ani v malém množství zasáhnout žádné okolní porosty, ani kulturní ani přírodní!

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Pšenice, ječmen, oves, hrách, bob, len setý (olejný), hořčice, řepka olejka, cibule, pór, cukrovka, vodnice, tuřínvýdrol obilnin, plevele jednoleté1,52preemergentně
Chřestplevele jednoleté, plevele vytrvalé5,0ATpreemergentně
Louky a pastvinyobnova TTP6,05
Nezemědělská půda, nepropustné půdní povrchy, propustné půdní povrchyplevele jednoleté, plevele vytrvalé5,0AT
Veřejně přístupné plochyplevele jednoleté, plevele vytrvalé5,0AT
Jádroviny, peckovinyplevele jednoleté, plevele vytrvalé5,0AT
Mimoprodukční plochyplevele jednoleté, plevele vytrvalé5,05
Lesní porostyplevele jednoleté, plevele vytrvalé5,07před výsadbou
Lesní porostyplevele jednoleté, plevele vytrvalé, dřeviny plevelné8,0ATpo výsadbě, aplikace s kryty
Lesní porostyplevele jednoleté, plevele vytrvalé3,0ATpo výsadbě, aplikace plošná
Lesní hospodářstvípotlačení pařezové výmluvnosti10%ATnátěr, postřik
Orná půdaplevele jednoleté, plevele vytrvalé5,0ATpřed setím, před výsadbou
aplikační poznámky
Plodina Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
Bob, chřest, cibule, cukrovka, hrách, ječmen, len setý (olejný), mimoprodukční plochy, nepropustné půdní povrchy, nezemědělská půda, orná půda, oves, pór, propustné půdní povrchy, pšenice, tuřín, veřejně přístupné plochy, vodnice 80–250 l/ha postřik 1x
Hořčice, řepka olejka 100–250 l/ha postřik 1x
Jádroviny, peckoviny 200–400 l/ha postřik 1x
Lesní hospodářství   nátěr, postřik, aplikace do záseků 1x
Lesní porosty

80–250 l/ha – před výsadbou

200–250 l/ha – po výsadbě

postřik 1x
Louky a pastviny 150–250 l/ha postřik 1x

 

upřesnění použití

Aplikujte na aktivně rostoucí plevele. Pýr plazivý by měl mít v době aplikace vyvinuto 4–5 listů (10– 15 cm). Vytrvalé dvouděložné plevele jsou nejcitlivější na počátku kvetení. Jednoleté trávy by měly mít vyvinuty alespoň 5 cm listové plochy a jednoleté dvouděložné plevele alespoň 2 pravé listy.

Přípravek nedostatečně účinkuje na přesličku rolní.

Před výsevem plodin se doporučuje odumřelou organickou hmotu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

APLIKACE PO VÝSEVU PŘED VZEJITÍM
Pšenice, ječmen, oves, řepka olejka, hrách, bob, hořčice, len olejný, cukrovka, tuřín, vodnice, cibule, pór:

Plodina na ošetřovaném pozemku nesmí být vzešlá.
Chřest:

Dávkování: jednoleté plevele – 1,5 l/ha, vytrvalé plevele – 5 l/ha.
Před aplikací se ujistěte, že žádné prýty nejsou vzešlé.

Louky a pastviny – obnova porostu
Aplikujte na porost 30–60 cm vysoký, který není příliš hustý a neobsahuje zralá semena. Kultivaci nebo sečení provádějte nejdříve 5 dní po aplikaci.

Nezemědělská půda, nepropustné půdní povrchy, propustné půdní povrchy
Svahy silnic/dálnic, cesty, zpevněné povrchy, podél plotů a zdí, průmyslové areály.
Aplikaci provádějte pouze v době aktivního růstu plevelů (obvykle březen až říjen). Aplikaci omezte pouze na vyskytující se plevele. Aplikace nesmí být prováděna ve sklenících a fóliovnících.
   
Veřejně přístupné plochy
Plochy s okrasnými rostlinami včetně stromů, okolo okrasných rostlin, plochy určené pro výsadbu okrasných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okrasné rostliny!

Ovocné sady
Jádroviny, peckoviny: aplikace může být prováděna u stromů nejdříve 2 roky po výsadbě, po podzimním opadů listů před fází zeleného poupěte u jádrovin (BBCH 56) a před fází bílého poupěte u peckovin (BBCH 57). Zabraňte kontaktu s větvemi a kmenem ve výšce více jak 30 cm nad povrchem půdy.

Mimoprodukční plochy 
Přípravek se používá k likvidaci vegetace na pozemcích nevyužívaných k zemědělské produkci (půda uložená do klidu).

Na jaře aplikujte až v době, kdy plevele prošly periodou minimálně 21 dní aktivního růstu. Dodržte lhůtu minimálně 5 dnů před následným setím nebo zpracováním půdy. 

Lesní porosty
Před výsadbou: všechny druhy stromů mohou být vysazovány nejdříve 7 dní po aplikaci.
Po výsadbě jehličnatých a listnatých stromů-aplikace s kryty:
Je nutné použít ochranné kryty v době aktivního růstu .
Dávkování: jednoleté a vytrvalé plevele – 4 l/ha
Plevelné dřeviny – 8 l/ha
Po výsadbě jehličnatých stromů – aplikace plošná:
Aplikace je bezpečná když jsou jehličnany plně dormantní po vyzrání letorostů.
Je doporučeno otestovat selektivitu daných druhů v místních podmínkách ošetřením malé plochy před velkoplošným použitím. Pro předcházení poškození jánských či proleptických výhonů by měla být aplikace směřována pryč od vrcholových pupenů.

Lesní hospodářství
Potlačení pařezové výmladnosti – aplikace na pařezy:
Aplikujte na čerstvé pařezy do týdne po těžbě .
Aplikace může být prováděna mimo dobu jarního toku mízy.


APLIKACE PŘED SETÍM A SÁZENÍM PLODIN
Dodržte lhůtu nejméně 5 dnů mezi aplikací a následným zpracováním půdy či setím. Nepoužívejte ve sklenících a fóliovnících. Nepoužívejte podél živých plotů.

dávka vody
80 - 250 l/ha, speciální plodiny 200 - 400 l/ha
omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro necílové rostlinySPe3Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] - strukturovaná data jsou uvedena v tabulce č.2
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů povrchové vody pro aplikační dávku nad 6 l přípravku /ha.

Tabulka č. 2:
ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Plodiny Bez redukce [m] Tryska 50% [m] Tryska 75% [m] Tryska 90% [m]
Aplikační dávka 8 l přípravku/ha 5 5 0 0
Aplikační dávka 5 a 6 l přípravku/ha 5 0 0 0

 

 

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz