Stemat Super

Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů a jednoletých trav v cukrovce, krmné řepě, řepě salátové a v semenných porostech světlice barvířské.

účinná látka
50% ethofumesát
balení
4 x 5l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

Stemat Super je kontaktní i půdní herbicid s reziduálním účinkem. Je přijímán listy i kořeny plevelů i klíčícími plevely. Je ideálním partnerem pro účinnou látku phenmedipham, neboť rozšiřuje spektrum jejich účinnosti na svízel přítulu a rdesna, ve vyšších dávkách i na oves hluchý. 
Účinek přípravku je podporován podmínkami příznivými pro růst a vývoj rostlin, tj. zejména půdní vlhkostí a teplotou po aplikaci. Za sucha a chladu je účinek pomalejší.
Optimální účinek je v závislosti na použité dávce dosahován ve stadiu děložních až 1. páru pravých listů plevelů, na vzrostlejší plevele účinek klesá.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/hapoznámka
Cukrovka, krmná řepajednoleté jednoděložné plevele, jednoleté dvouděložné plevele0,2–2,0děleně nebo jednorázově, postemergentně v závislosti na růstové fázi řepy
registrované spektrum účinnosti

Citlivé plevele
bažanka roční, drchnička rolní, kolenec rolní, konopice napuchlá, merlíky, psárka rolní, ptačinec žabinec, rdesna, svízel přítula.

Méně citlivé plevele
laskavce, lebeda rozkladitá, chrpa modrák, mák vlčí, rozrazily, svlačcovec popínavý, výdrol obilnin, zemědým lékařský.

upřesnění použití

CUKROVKA A KRMNÁ ŘEPA
Stemat Super se používá postemergentně, nejlépe v rámci postřikových programů zahrnujících přípravek Fenifan. Optimální metodou je jeho použití opakovaně v nízkých dávkách, vždy když vzchází plevelná vlna, ve stádiu děložních lístků až základu pravých lístků plevelů, tj. v době kdy jsou plevele nejcitlivější. Ošetření se opakuje při vzcházení následné plevelné vlny, tj. v závislosti na povětrnostních podmínkách zpravidla po 5–14 dnech při prvé aplikaci se dávkuje v závislosti na druhu a stavu plevelné vegetace 0,1–0,2 l Stematu Super, při druhé a dalších aplikacích zpravidla 0,2–0,5 l/ha. Při silnějším výskytu svízele přítuly a rdesen je vhodné použít minimálně 0,2 l/ha. Při jednorázové aplikaci k hubení přerostlých plevelů se Stemat Super použije v dávce 1 l/ha, optimálně s přípravkem Fenifan v doporučených dávkách.

DÁVKOVÁNÍ V ZÁVISLOSTI NA RŮSTOVÉ FÁZI CUKROVKY

Dávka v l/ha Růstová fáze řepy Dávka vody v l/ha
0,2 všechny růstové fáze 100–200
0,4 děložní lístky – základ pravých listů 100–200
1,0 2 pravé listy 100–200
2,0 4 pravé listy 100–200

Poznámka – ošetřujte pouze zdravé nepoškozené porosty.


ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ PŘÍPRAVKU STEMAT SUPER POVOLENÉ DLE § 37 ZÁKONA 326/2004 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ

Plodina Škodlivý organizmus Dávka l/ha (dny) Ochr. lhůta Poznámka
Řepa salátová plevele dvouděložné a lipnicovité, svízel přítula 0,2–1 l/ha 100–400l vody/ha AT max. 3x, dělená aplikace, tj. max. 2l za vegetaci, při nejvyšší jednorázové dávce 1 l/ha, postemergentně
Světlice barvířská semenné porosty plevele dvouděložné a lipnicovité 0,5–2 l/ha 200–400l vody/ha AT před setím se zapravením, nebo postemergentně do BBCH 14; max. 1x

SELEKTIVITA
Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení. Z důvodu možných projevů fytotoxicity – deformace listů – neaplikujte přípravek na porost, který je oslaben, např. poškozením škůdci nebo chorobami, nedostatkem živin, vlivem nepříznivého počasí.

NÁSLEDNÉ PLODINY
Po sklizni cukrovky/krmné řepy je pěstování plodin bez omezení. Pokud má být ve stejném roce vyseta ozimá obilnina, je třeba provést zpracování půdy (nejlépe orbou) do hloubky 15–20 cm.

NÁHRADNÍ PLODINY
Pokud je nutno ošetřený porost předčasně zaorat, lze jako náhradní plodinu vysévat cukrovku, krmnou řepu, salátovou řepu, kukuřici, slunečnici, hrách, bob, špenát.

SOUSEDNÍ PLODINY
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

 

dávka vody
100 - 200 l/ha
omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Cukrovka, krmná řepa a minority řepa salátová a světlice barvířská: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4m vzhledem k povrchové vodě.
Riziko pro vodní organismySPe2Cukrovka, krmná řepa a minority řepa salátová a světlice barvířská: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4m vzhledem k povrchové vodě.
Riziko pro životní prostředíSPe1Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesát vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku v maximálním aplikační dávce 1 kg úč. l./ha za rok.
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz