Grodyl 75 WG

Postemergetní herbicid k hubení odolných dvouděložných plevelů zejména svízele přítuly v obilninách bez podsevu a v semenných porostech trav.

účinná látka
750 g/l amidosulfuron
balení
10 x 0,6 kg
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
dispergovatelný mikrogranulát
působení přípravku

Amidosulfuron je systemicky působící herbicid ze skupiny sulfonylmočovin hubicí celou řadu dvouděložných plevelů s krátkým reziduálním účinkem v půdě. Je přijímán listy i kořeny rostlin a akropetálně translokován. Jeho účinnost není závislá na teplotě, účinkuje již od 0 °C a dále je pozitivně ovlivněn podmínkami příznivými pro růst a vývoj plevelů, zejména vyšší teplotou a půdní vlhkostí. Teplo a vlhko po aplikaci efekt přípravku podporuje a zrychluje, chladné počasí a sucho zpomalují.
Citlivé plevele přestávají bezprostředně po zasažení herbicidem růst a tím konkurovat obilnině, odumírají však postupně pomalu v závislosti na druhové citlivosti a růstových podmínkách.
V případě svízele přítuly tento kompletně odumře po 4–6 týdnech .

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)
Ječmen ozimý, ječmen jarní, pšenice ozimá, tritikale, žitosvízel přítula, jednoleté dvouděložné plevele30 g/haAT
bojínek luční, jílek jednoletý, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava ovčí, lipnice luční, metlice trsnatá, ovsík vyvýšený, poháňka hřebenitá, psárka luční, psineček tenký, srha laločnatá, trojštět žlutavý (semenné porosty)jednoleté, dvouděložné plevele svízel přítula30 g/ha28 (pro zkrmování)
registrované spektrum účinnosti

V dávce 15 g/ha je huben svízel přítula do 3–4 přeslenů. Tato dávka je vhodná především pro hubení plevelů v jarních obilninách a při podzimních aplikacích.

V dávce 20 g/ha hubí Grodyl 75 WG spolehlivě svízel přítulu (do fáze 5–6 přeslenů), výdrol řepky a slunečnice, brukvovité plevele (kokošku pastuší tobolku, penízek rolní, ředkev ohnici, úhorník mnohodílný), konopici napuchlou, laskavce, pohanku svlačcovitou. Potlačuje růst (do 85 % účinnosti) heřmánkovitých plevelů, rmenů, pomněnky rolní, šťovíků.

V dávce 25 g/ha je svízel přítula huben ve fázi až 8 přeslenů a dále stoupá účinnost na citlivé dvouděložné plevele uvedené při dávce 20 g/ha.

V dávce 30 g/ha hubí Grodyl 75 WG kromě výše uvedených plevelů (svízel přítula je huben ve fází až 10 přeslenů) i heřmánky, rmeny, rdesna, kolenec rolní, pomněnku rolní, šťovíky a další. Grodyl 75 WG neúčinkuje dostatečně na mák vlčí, hluchavky, pcháč oset, ptačinec žabinec, lilek černý, rozrazily, violky, zemědým lékařský, nehubí plevelné trávy.

aplikační poznámky

Maximální počet ošetření – 1x v plodině
Poznámka: 200–400 l postřikové kapaliny na 1 ha


Grodyl 75 WG se aplikuje na jaře postemergentně od 2. listu obiIniny až do vytvoření praporcového listu. Dávka přípravku se volí v závislosti na růstové fázi svízele přítuly v rozmezí 15–30 g/ha. Pro ostatní dvouděložné plevele je optimálním termínem aplikace fáze 2–4 pravých listů. Pokud citlivé plevele přerostou optimální růstovou fázi a při výskytu plevelů, které nejsou ke Grodylu citlivé, je účelné zejména v řídkých málo konkurence schopných porostech obilnin použít horní hranici dávkování, anebo Grodyl 75 WG kombinovat s vhodným dalším herbicidem .

MOŽNOSTI KOMBINACÍ

• GrodyI 75 WG 15–25 g/ha + Agritox 50 SL 1–1,5 l/ha
Pro silné zaplevelení pcháčem, merlíky, lebedou, laskavci, vlčím mákem, brukvovitých plevelů a ptačincem. Pro posílení a doplnění účinku přípravku Grodyl 75 WG na jednoleté dvouděIožné plevele postačuje dávka Agritoxu 1 l/ha, v případě výskytu pcháče osetu je třeba dávku agritoxu zvýšit na 1,5l /ha.

• další možné kombinace Grodylu 75 WG v jarním období:
Grodyl 75 WG 15–25 g/ha + Granstar 50 SX 15–25 g/ha
Grodyl 75 WG 15–25 g/ha + Attribut SG 70 60 g/ha
Grodyl 75 WG je mísitelný s CCC, DAM 390 a listovými hnojivy (Thiomax, Wuxal) .

PODZIMNÍ POUŽITÍ GRODYLU 75 WG

má opodstatnění pro posílení účinku podzimních herbicidů na přerůstající svízel přítulu a výdrol řepky. Grodyl 75 WG bez ohledu na teploty spolehlivě působí na vzešlé a rostoucí plevele. Aplikuje se od stadia 2. pravého listu do konce odnožování ozimů. Používá se ve snížených dávkách 10–20 g/ha podle stupně účinku partnerského herbicidu na svízel přítulu a výdrol řepky. Možné jsou kombinace s herbicidy Toluron, Delfin, Cougar Forte, Chocker .

Grodyl 75 WG je fyzikálně a chemický mísitelný s fungicidy běžně používanými v obilninách. Základní podmínkou pro společnou aplikaci je shoda optimálních aplikačních termínů.

NÁSLEDNÉ PLODINY

Grodyl 75 WG je v půdě rychle odbouráván. Po podzimní aplikaci do 25 g/ha přípravku nebo jarní aplikaci v dávce 30 g/ha lze pěstovat bez omezení v rámci normálního osevního postupu následující plodiny: ozimé obilniny, trávy, po zpracování půdy do hloubky 15 cm ozimá řepka a letní meziplodiny. V následujícím roce lze pěstovat jakékoliv plodiny bez omezení.

NÁHRADNÍ PLODINY

Pokud je nutno porost ošetřený přípravkem Grodyl 75 WG z jakéhokoliv důvodu zlikvidovat, nelze jako náhradní plodinu vysévat slunečnici, jarní řepku a hořčici. Jako náhradní plodinu lze vysévat obilninu a to i bezorebně. Při dávce přípravku Grodyl 75 WG do 20 g/ha, zpracování půdy do hloubky 15 cm a odstupem 15 dnů lze vysévat kukuřici nebo trávy. Při dávce přípravku Grodyl 75 WG nad 20 g/ha zpracování půdy do hloubky 15 cm a odstupem 1 měsíce lze vysévat kukuřici, trávy, vysazovat brambory.

dávka vody
200 - 400 l/ha
omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě . (platí pro aplikaci do obilovin).
Ochranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II . stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do ozimých obilovin v podzimním období.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz