Monsoon

Herbicidní přípravek ve formě olejové disperze k postemergentnímu hubení trávovitých a dvouděložných plevelů v kukuřici.

účinná látka
22,5 g/l foramsulfuron, 22,5 g/l isoxadifen-ethyl (safener)
balení
4 x 5l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
olejová disperze
působení přípravku

Účinná látka foramsulfuron patří do skupiny sulfonylmočovin (ALS inhibitor). Je přijímána prostřednictvím zelených částí rostlin a je systémově rozváděna po celé rostlině včetně kořenů, oddenků a rhizomů vytrvalých plevelných trav. Zasažené citlivé plevele přestávají ihned po aplikaci růst, během 4–10 dnů se na nich objevují chlorózy, nekrózy a postupně během 2–4 týdnů odumírají. Isoxadifen-ethyl (safener) urychluje odbourání účinné látky foramsulfuron v kukuřici, a tím zvyšuje selektivitu přípravku. Účinek přípravku je relativně nezávislý na teplotě. Teplo, vyšší vzdušná vlhkost a vlhká půda v období aplikace účinnost přípravku urychlují.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Kukuřiceplevele jednoleté, pýr plazivý2,0ATkukuřice BBCH 12–16 (postemergentně)
registrované spektrum účinnosti

Monsoon spolehlivě hubí velmi široké spektrum jednoletých a vytrvalých trav a řadu dvouděložných plevelů v kukuřici.

Mezi citlivé trávovité plevele patří ježatka kuří noha, pýr plazivý, výdrol řepky, laskavec ohnutý, svízel přítula, ptačinec žabinec, konopice polní, zemědým lékařský, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní.

Středně citlivé jsou merlíky, lebedy, heřmánky, mléče (listová stádia), hluchavky, violka rolní, mračňák Theophrastův.

Odolné plevele jsou rdesna, pohanka svlačcovitá, svlačec rolní, podběl lékařský, rdesno ptačí, kopřiva žahavka a šťovíky.

Na základě agronomické praxe lze Monsoon doporučit i na tyto plevele:

Z jednoděložných plevelů hubí rosičku krvavou, béry, prosa, lipnici roční, jílky, oves hluchý, chundelku metlici, psárku polní, výdrol obilnin a čirok halepský.

Z dvouděložných plevelů hubí, výdrol slunečnice, pěťour maloúborný, lilek černý, hořčici polní, ředkev ohnici, dvouzubec trojdílný, ambrózii peřenolistou, durman obecný.

aplikační poznámky

Monsoon se aplikuje postemergentně ve fázi 2–6 listů kukuřice s ohledem na fázi plevelů. Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro jejich růst a vývoj. Plevele musí být v době aplikace vzešlé a musí mít dostatečnou listovou plochu. Jednoleté trávy jsou nejcitlivější po vzejití do konce odnožování. Pýr plazivý je nejlépe huben od 2 listů do konce odnožování rosička krvavá je nejcitlivější ve fázi 2–3 listů prosa jsou citlivá do začátku odnožování. Jednoleté dvouděložné plevele jsou nejcitlivější po vzejití do 4–6 listů, méně citlivé v časnějších růstových fázích (do 2–4 listů). Použití je možné v zrnové i silážní kukuřici. Dle zahraničních zkušeností (Maďarsko, Rakousko) je nejzazší termín pro nouzové použití přípravku fáze 7–8 listů kukuřice.

Přípravek se aplikuje v dávce 1,7–2 l/ha podle stavu zaplevelení. Monsoon není zpravidla třeba kombinovat s externím smáčedlem, všechny potřebné látky jsou ve formulaci obsaženy. Ve výjimečných případech (velmi silná vosková vrstva plevelů, dlouhodobé sucho, přerostlé trávy) může být použití dalšího smáčedla vhodné.

Dávka 1,7 l/ha je vhodná pouze při slabším zaplevelení jednoletými travami (ježatka kuří noha atd.), za příznivých podmínek nebo při výskytu plevelů v nižších vývojových fázích růstu. Dávku 2 l/ ha je nutné použít vždy při hubení vytrvalých plevelů (pýr plazivý, čirok halepský atd ), přerostlých plevelů nebo při silném zaplevelení travami.

Přípravek je vyroben v OD formulaci, která zvyšuje odolnost k dešťovým srážkám. déšť 1,5 hodiny po aplikaci již zpravidla nemá negativní vliv na účinnost. postřiková kapalina musí na listech zaschnout.

MOŽNOSTI KOMBINACÍ

1. s přípravky na bázi mesotrionu
1,7–2 l/ha Monsoon + 0,75–1 l/ha přípravku s účinnou látkou mesotrion (100 g/l)
Rozšíření spektra na rdesna, merlíky, lebedy, heřmánky, hluchavky, violku rolní nebo pohanku svlačcovitou. Herbicidní směs má vysokou účinnost i proti některým karanténním plevelům jako např. Iva xanthifolia, Abutilon, Ambrosia a Xantium.

2. s přípravky na bázi dicamba
1,7–2 l/ha Monsoon + 0,2–0,4 l/ha Banvel 480 S
Rozšíření spektra na dvouděložné plevele, zejména rdesna, merlíky, lebedy, heřmánky, hluchavky, pohanku svlačcovitou, svlačec rolní, pcháč oset.

3. s reziduálními přípravky na bázi pethoxamidu, S-metolachloru
Kombinace s půdním herbicidem rozšiřuje spektrum o širokolisté plevele, zejména merlíky, lebedy, rdesna a prodlužuje účinnost proti jednoletým travám při dalších vlnách vzcházení.

dávka vody
200 – 300 l/ha
mísitelnost

V případě výskytu dvouděložných plevelů je nutné přípravek kombinovat podle potřeby s dalšími herbicidy. Vhodné (kompatibilní) jsou herbicidy na bázi účinných látek, dicamba, mesotrion, tembotrion, pethoxamid nebo S-metolachlor. Základní podmínkou pro kombinaci je shoda aplikačních termínů pro přípravky použité ve směsi a vždy je nutné provést zkoušku kompatibility při správném poměru.

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem . (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest).
Riziko pro vodní organismySPe3*Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 15 m vzhledem k povrchové vodě.
Riziko pro necílové rostlinySPe3*Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5m od okraje ošetřovaného pozemku.

* Ochrannou vzdálenost danou větou SPe3 lze redukovat pomocí aplikační techniky v souladu s postupem uvedeným na webových stránkách UKZUZ – www.eagri.cz

AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz