Delfin

Postřikový selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně pšenice ozimé, pšenice špaldy, ječmene ozimého, ječmene jarního, žita a tritikale proti dvouděložným jednoletým plevelům.

účinná látka
500 g/l diflufenikan
balení
12 x 1 l HDPE/EVOH láhev
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

Diflufenican je převážně absorbován mladými rostlinami v době klíčení, sekundárně pak kořenovým systémem a listovou plochou. Při postemergentní aplikaci je nejúčinnější na mladé rostlinky. Když je aplikován na vzešlé rostliny, je přijímán přes klíčky nebo růstové vrcholy vzcházejících rostlin. Při preemergentní aplikaci vytvoří diflufenican na povrchu půdy tenkou vrstvu, v níž jsou vzcházející plevele ničeny. Doba působení diflufenicanu je 6 měsíců.

registrované spektrum účinnosti

Citlivé plevele
ptačinec žabinec.

Méně citlivé plevele
svízel přítula, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský.

Na základě agronomické praxe lze DELFIN doporučit i na tyto plevele:

Citlivé plevele
drchnička rolní, hluchavka nachová, hořčice rolní, kakosty, kokoška pastuší tobolka, laskavec ohnutý, mák vlčí, penízek rolní, rdesno červivec, rmen rolní, rožec rolní, úhorník mnohodílný, violky, zemědým lékařský; chundelka metlice, lipnice roční.

Středně citlivé plevele
heřmánky, jitrocel větší, lebeda rozkladitá, merlík bílý, pohanka opletka, pomněnka rolní, pryskyřník rolní, rdesno ptačí, ředkev ohnice.

aplikační poznámky

V případě potřeby rozšíření spektra účinku lze Delfin v ozimých obilninách kombinovat s celou řadou dalších herbicidů:
Delfin 0,25–0,375 l/ha + Toluron 1,5–3,0 l/ha.

Svízel přítula je nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 přeslenů. V pozdějších fázích účinnost výrazně klesá. Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 pravých listů (BBCH 10-BBCH 16).

UPOZORNĚNÍ
Neaplikujte v jakkoli poškozených či oslabených porostech nebo v době nočních mrazů. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku diflufenican ne stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

dávka vody
200 – 300 l/ha
mísitelnost

Pro rozšíření spektra účinku na jednoděložné plevele je možné vytvářet TM směsi s registrovanými herbicidy do obilnin (Aliberon, Grodyl 75 WG, Toluron, . . .).

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySPe3Při aplikaci do ozimých obilnin:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchovým vodám. Při 50 %, 75 a 90% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové vodní organismy na 4 m od povrchových vod.
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Při aplikaci do jarních obilnin:SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám
Riziko pro vodní organismyDOPři aplikaci do jarních obilnin: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
Riziko pro vodní organismyDOPři aplikaci do ozimých obilnin: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
Riziko pro necílové rostlinySPe3Při aplikaci do ozimých i jarních obilnin:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz