Toluron

Herbicid k ničení chundelky metlice, psárky rolní a dvouděložných plevelů v ozimých obilninách a máku.

účinná látka
500 g/l chlortoluron
balení
2 x 10 l HDPE kanystr
doba použitelnosti
Při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby
formulace
suspenzní koncentrát
působení přípravku

Chlorotoluron je přijímán kořeny i listy rostlin a v rostlině blokuje fotosyntézu. Srážky po aplikaci, dostatečná půdní vlhkost a dobře připravený pozemek bez velkých hrud jsou faktory, které příznivě ovlivňují herbicidní účinnost. Toluron může být použit preemergentně i postemergentně reziduální působení v půdě je 4–5 měsíců.

registrovaná aplikace
plodinaškodlivý organismus, jiný účel použitídávka l/haochranná lhůta (dny)poznámka
Pšenice ozim chundelka metlice, plevele dvouděložné, jednoleté3,0ATpreemergentně, postemergentně, max. 1x na podzim, nebo na jaře
Ječmen ozim chundelka metlice, plevele dvouděložné, jednoleté3,0ATmax. 1x na podzim, nebo na jaře
Tritikale ozim chundelka metlice, plevele dvouděložné, jednoleté2,0ATmax. 1x na podzim, nebo na jaře
Žito ozim chundelka metlice, plevele dvouděložné, jednoleté2,0ATmax . 1x na podzim
Mák setý plevele dvouděložné, jednoleté 1,2-1,3ATpreemergentně, do 2 dnů po zasetí, max. 1x
Mák setý plevele dvouděložné, jednoleté1,2-2,4 ATmax. 1x
registrované spektrum účinnosti

Jednoleté trávy
chundelka metlice, jílky, psárka rolní, lipnice roční.

Dvouděložné plevele
drchnička rolní, heřmánky, heřmánkovec přímořský, hluchavka nachová, hořčice rolní, chrpa modrák, kokoška pastuší tobolka, kolenec rolní, konopice rolní, laskavec ohnutý, merlíky, mléč rolní, penízek rolní, pomněnka rolní, pryšce, ptačinec žabinec, rmeny, heřmánky, rdesna, ředkev ohnice, zemědým lékařský.

aplikační poznámky

Obilniny
V ozimé pšenici, ozimém ječmeni, žitu a tritikale se Toluron aplikuje na podzim buď preemergentně do 2 dnů po zasetí na dobře připravený pozemek, nebo postemergentně od plného vývinu 3 listů obilniny do konce odnožování. Optimální podmínky jsou v době, kdy má chundelka metlice 1–3 listy.
Ošetření na jaře je třeba provést, co možná nejdříve, aby bylo dosaženo spolehlivé účinnosti na chundelku metlici metlici a nebylo třeba zvyšovat dávku. Dávkování přípravku Toluron se řídí podle vývojového stádia chundelky metlice.

Stádium chundelky metlice Dávka přípravku l/ha
1–2 listy 1,5
3–5 listů 2–2,5
více než 5 listů 3

V případě, že je potřeba rozšířit spektrum účinku na další plevele nebo svízel přítulu, jsou možné kombinace s řadou herbicidů:

Toluron 1,5–3 l/ha + Delfin 0,25–0,375 l/ha
    + Grodyl 75 WG 20–30 g/ha
    + Pendifin 400 SC 2,5 l/ha

Mák
V máku se přípravek aplikuje preemergentně do 2 dnů po zasetí nebo postemergentně od plného vývinu 6. listu máku. Pro účinnější odplevelení lze provést 1. postřik preemergentně, 2. postřik postemergentně od 6. listu máku. Vyšší dávka před vzejitím, tj. 1,3 l/ha se používá jen v suchých oblastech při nedostatku srážek v období po zasetí a na těžkých půdách nebo postemergentně max. 2,4 l/ha od 6. listu máku do dosažení konečné velikosti stonku, tj. BBCH 16–39.
Postemergentně neaplikovat bezprostředně po dešti, ale až po obnovení voskové vrstvy na povrchu listů.

Upozornění: v případě bílého máku při postemergentní aplikaci nepřekročit jednorázově dávku 1,2 l/ha (v případě potřeby využit dělené dávky).

dávka vody
200 - 300 l/ha
mísitelnost

Toluron lze kombinovat při jarní aplikaci s fungicidy proti chorobám pat stébel, hnojivy (Thiomax, DAM 390, Wuxal) a regulátory růstu (Celstar 750 SL, Retacel Extra R68).

omezující údaje
Riziko pro vodní organismySP1Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.)
Riziko pro vodní organismySPe3Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m.
Riziko pro necílové rostlinySPe3Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 3 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 75% a 90% redukci není ochranná vzdálenost nutná. (aplikace do triticale)
Riziko pro necílové rostlinySPe3Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% a 75% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 3 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná. (aplikace do pšenice a ječmene)
Riziko pro necílové rostlinySPe3Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% a 75% redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 3 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná. (aplikace do máku setého)
Orchranná pásma vodOP II. st.Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
AGRO ALIANCE s.r.o.

252 26 Třebotov 304, Praha-západ | Tel. +420 257 830 138 | Email: info@agroaliance.cz